Kapitel 9

Vad begränsar vår internetanvändning?

De flesta internetanvändare begränsar sin egen användning av internet på olika sätt, främst för att skydda sin integritet. Många känner också oro över att bli lurade på nätet, och andra begränsas av att de inte förstår tekniken.

Kort sammanfattning

I det här kapitlet tar vi reda på vad som begränsar svenskarnas internetanvändning. Hur stort hinder är tekniken? Har vi råd med olika enheter och nättjänster? Känner vi oss otrygga av hackare, lurendrejare och osanningar på nätet? Vad gör vi för att skydda vår digitala integritet? Dessa och andra frågor får vi svar på här. Därtill får svenskarna själva berätta vad de tänker om de digitala spår de lämnar efter sig på nätet.

Äldre kvinna med rullator tittar oroligt på sin mobiltelefon.

De flesta begränsar sin internetanvändning

De allra flesta internetanvändare begränsar sin internetanvändning på något sätt. Den vanligaste orsaken är att man vill skydda sin integritet på nätet genom att undvika olika sociala medier eller begränsa vilka funktioner olika appar kan använda. 

Den näst vanligaste orsaken att begränsa sin internetanvändning beror på att man känner otrygghet för att bli lurad eller bedragen på nätet. 

På tredje plats hamnar svårigheter med det tekniska som att förstå terminologin och kunna hantera olika nättjänster.

En äldre man med jeansjacka sitter i en fåtölj med en laptop framför sig och pratar i en mobiltelefon

Yngre vill framförallt skydda sin integritet

Begränsningarna i internetanvändandet skiljer sig mellan äldre och yngre. Kortfattat begränsas äldre främst av tekniken och yngre av att skydda sin personliga integritet. Äldre begränsas också mer än yngre av att de känner sig otrygga på nätet, samt av kostnadsskäl; vanligast är att de inte har råd med en smartmobil. Den yngre halvan av befolkningen är i sin tur mer benägen att skydda sin personliga integritet på nätet; exempelvis är det mer än hälften som klickar ur sin platsinformation på mobilen.

En tredjedel av internetanvändarna tänker på de digitala spår de lämnar efter sig på nätet. Det gäller framförallt de yngre och mest av alla 90-talisterna. Detta hänger samman med kunskap om både hur man kan skydda sig och om vilka personliga uppgifter man lämnar efter sig. Många äldre uppger att de inte vet hur de ska göra för att skydda sin personliga integritet och flera undrar vad som menas med att "klicka ur".

Män och kvinnor begränsar sig på olika sätt

Det finns skillnader mellan hur män och kvinnor begränsar sitt internetanvändande. Män klickar ur cookies (kakor) på webbplatser i högre grad än kvinnor och är mer benägna att undvika vissa appar. Det är också betydligt mer vanligt bland män än kvinnor att helt avstå från att använda sociala medier. Skillnaden är som störst bland de yngsta där ytterst få kvinnor avstår från sociala medier av integritetsskäl. Kvinnor är i sin tur mer begränsade av tekniska svårigheter och av att de mer ofta än män känner sig otrygga på nätet.

Riktade annonser väcker oro

Internetanvändare i alla åldrar reflekterar över riktad reklam och annonser på nätet. Googlar man efter något på nätet så dyker det ofta upp reklam för det inom kort. Detta väcker både irritation och rädsla för att storföretag kan sälja personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter. Äldre internetanvändare reflekterar inte lika mycket över vad de lägger ut som de unga. De ser sig själva som "ointressanta". Däremot är rädslan för hackare och bedragare större bland de äldre.

5 min läsning
Internetanvändning

Kort ingress om avsnittet internetanvändning consectetur adipiscing elit. Aenean mattis arcu mauris, eget commodo arcu sollicitudin in

Internetanvändandet oförändrat från 2021

Fråga: Hur ofta använder du internet? Med internetanvändning avser vi all användning oavsett om det är på dator, surfplatta, smartmobil (smartphone), spelkonsol etc.

94%94%90%90%4%4%6%6%Internetanvändare 16+ årDagliga användareSällananvändareIcke-användare100%
Diagram 1.1a

Bas: Samtliga 16+ år År 2021–2022 (Studie 1)


Diagram 1.1a

Bas: Samtliga 16+ år, Fråga: Hur ofta använder du internet? Med internetanvändning avser vi all användning oavsett om det är på dator, surfplatta, smartmobil (smartphone), spelkonsol etc. År 2021–2022 (Studie 1) 

Hur har internetanvändandet förändrats under det senaste året?

Internetanvändandet bland befolkningen som är 16 år eller äldre ligger på samma nivåer som år 2021. Ålder är den faktor som har störst påverkan på internetanvändandet. Även när vi bryter ned resultatet på olika åldersgrupper och generationer ligger det i princip på samma nivåer som föregående år. De kan skilja någon procentenhet vilket är inom felmarginalen, med undantag för 50-talisterna som tenderar ha minskat sitt användande marginellt. 

Det är viktigt att ha i åtanke att respondenterna i allmänhetsundersökningar som denna är den svensktalande befolkningen som är förmögna att svara på en undersökning via telefon eller webb. Det innebär att vi inte får med de i Sverige som (ännu) inte behärskar det svenska språket, och inte heller personer som lider av exempelvis demens, har läs- och talsvårigheter eller av andra skäl inte kan svara eller nås. 

Vilka använder internet?

 • 94% av befolkningen 16 år eller äldre använder internet; 90% gör det
 • Av de födda på 60-talet eller senare använder i princip alla internet.
 • 8 av 10 pensionärer använder internet och fler än 6 av 10 (65%) är där dagligen.
 • 9 av 10 av pensionärerna i åldern 66–75 år använder internet och 3 av 4 är där dagligen.
 • 7 av 10 av pensionärerna i åldern 76 år eller äldre använder internet och 5 av 10 är där dagligen.
 • Mer än 5 av 10 av de födda på 1920- och 30-talet använder internet och 4 av 10 är där

Vilka använder inte internet? 

 • 6 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder inte
 • Uppemot hälften av de födda på 1920- och 30-talet använder inte
 • 2 av 10 av pensionärerna använder inte internet.
 • 3 av 10 av de äldsta pensionärerna som är 76 år eller äldre använder inte internet.

*) För mer information, se tabellbilaga

6 min läsning
E-legitimation och mobilt bank-id

Kort ingress om avsnittet e-legitimation och mobilt bank-id consectetur adipiscing elit. Aenean mattis arcu mauris, eget commo.

9 av 10 använder e-legitimation

Det här diagrammet visar hur många som har använt e-legitimation det senaste året samt vilken e-legitimationstjänst de använt sig av.

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Undviker uttrycka åsikter på sociala medierUndviker lägga ut bilder på mig och nära och kära på sociala medierUndviker bli taggad i bilder på sociala medierUndviker att använda sociala medier
100%
DIAGRAM 2.8A

Bas: Internetanvändare 16+ år Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1)


Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Undviker uttrycka åsikter på sociala medierUndviker lägga ut bilder på mig och nära och kära på sociala medierUndviker bli taggad i bilder på sociala medierUndviker att använda sociala medier
100%
DIAGRAM 2.8A

Bas: Internetanvändare 16+ år Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1)


Vilka e-legitimationstjänster används och hur ser användningen ut?

I diagram 1.4 ser vi hur många i befolkningen som på egen hand kan eller skulle kunna installera mobilt Bank-id.

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Undviker uttrycka åsikter på sociala medierUndviker lägga ut bilder på mig och nära och kära på sociala medierUndviker bli taggad i bilder på sociala medierUndviker att använda sociala medier
100%
DIAGRAM 2.8A

Bas: Internetanvändare 16+ år Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1)

De allra flesta använder e-legitimation och mobilt Bank-id dominerar.

Utmanaren Freja e-id används enbart av ett par procent men har sin största andel användare bland de yngsta. En förklaring till den yngre användarskaran skulle kunna vara att Freja e-id inte måste vara kopplat till ett bank-konto, samt att den kan användas som en fotolegitimation. Det kan även finnas olika åldersgränser för användning av mobilt Bank-id och Freja e-id som gör att andelen unga användare är större för Freja e-id.

 • 91 procent av befolkningen som är 16 år eller äldre använder sig av e-legitimation. Bland de som använder internet är motsvarande siffra 97 procent.
 • 90 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten mobilt Bank-id
 • 2 procent av befolkningen använder sig av e-legitimationstjänsten Freja e-id
 • Freja e-id används i högre utsträckning av framför allt 00-talister (9 procent) och även till viss del bland stadsbor (3 procent) *)

För mer information om användning av mobilt Bank-id, se diagram 1.3.

*) För mer information, se tabellbilaga

3 min läsning
Digital bredlåda

Mer än var tredje brukar tänka på de digitala spår de lämnar efter sig

Användningen av digitala brevlådor ökar

Det här diagrammet visar vilka som har använt en digital brevlåda år 2021-2022.

Vilka tänker på de digitala spår de lämnar efter sig?

 • En tredjedel av internetanvändarna svarar att de tänker på de digitala spår de lämnar efter sig. Majoriteten, två tredjedelar, svarar att de inte brukar tänka på den information som finns om dem på nätet eller vilka digitala spår de lämnar efter sig.
 • Män och kvinnor tänker på sina digitala spår i ungefär lika hög utsträckning. *)
 • >De äldre födda på 20-, 30- och 40-talet (24 procent) tänker på sina digitala spår i lägre grad än andra. Personer födda på 90-talet (48 procent) tänker på det i högst grad av alla. *)

*) För mer information, se tabellbilaga

Några röster om hur vi tänker om våra digitala spår

Den tredjedel som har svarat "Ja" på frågan ”Brukar du tänka på den information som finns om dig på internet och de digitala spår du lämnar efter dig?” har fått skriva ett fritextsvar och berätta vad de brukar tänka. Nedan följer en kort summering av svaren och ett antal representativa citat.

Internet är som ett vykort, allt du skriver läses av brevbäraren, killen som kör postbilen, och deras kompisar.

Man, 55 år

En aspekt som de flesta internetanvändare i alla åldrar verkar reflektera över är riktad reklam och annonser på nätet. Upplevelsen är att så fort man googlar på något, pratar om det eller "till och med tänker på något" så ser man inom kort reklam för det.

Hos många finns en sjudande irritation, ilska och rädsla över "att bli utnyttjad av storföretag som säljer personliga uppgifter vidare till kommersiella och politiska krafter". Detta beskrivs bland annat som "irriterande", "störande", "tjatigt", "otryggt", "olustigt", "obehagligt", "skrämmande", "integritetskränkande" och "spionage".

Denna ilska riktas också mot politiker och myndigheter som inte gör något åt saken. De betraktas av vissa som inkompetenta, försumliga eller som "boomers", alltså en äldre person som av yngre generationer betraktas som bakåtsträvande och omsprungen.

Det är en jävla skandal utan dess like att privata företag tillåts kartlägga våra privatliv in i minsta detalj. Möjliggjort av att boomers inte förstår teknologi. Tack vare det kan våra politiker ta emot Kinamutor bäst de vill utan att de äldre generationerna ens ser vad som sker.

Man, 26 år

Har märkt att reklam via t ex Facebook är kopplad till vad jag sökt på eller vilka butiker jag varit i. Som naturintresserad jägare får jag ständigt reklam för antijaktföreningar och veganmat som gör mig riktigt förbannad.

Man, 50 år

Omöjligt att göra något åt, myndigheter och företag gör som grisar, tar för sig oavsett om de får eller ej.

Kvinna, 38 år

Jag ser ju vilka reklamer jag får beroende på vad jag sökt på, om jag t.ex kollat efter ett tv-spel så dyker det upp massa reklamer och forum som diskuterar olika spel, och ett tag sökte jag mycket på tennis, så nu får jag all info om Djocovics coronastrul överst på Googleaviseringar. Jag försöker alltid välja bort cookies om det går tydligt men ofta så blir det för jobbiga inställningar. Jag är inte ute så mycket på sociala medier så är ganska anonym om man söker på mig, brukar dyka upp en gammal ishockeyspelare:)

Man, 16 år

Ja, men som allt fungerar idag kan man inte använda internet utan att lämna spår efter sig, och kan heller inte fungera i samhället utan att använda internet. Så känner mig mest uppgiven inför det.

Kvinna, 27 år

Ja, jag brukar vara försiktig med att dela med mig om saker i mitt liv, och kontrollera vilka få som tillåts se det, för att andra människor inte ska utnyttja t.ex. bilder eller känslig information. Samtidigt vet jag att adress, telefonnummer osv finns tillgängligt på internet, så man kommer alltid kunna bli uppsökt. Men det är väl bara att gilla läget och se det som en konsekvens av digitalisering, och tänka att man bara kan kontrollera det lilla man kan kontrollera. Förhoppningsvis lyckas aktörer med sådana åtgärder som försöker få bukt med problemet att information hamnar i fel händer.

Kvinna, 22 år

Lite olustigt med all info som lämnas om och av mig, samtidigt som jag förstår att så måste vara.

Kvinna, 76 år

Restriktiv kring vilka bilder jag delar på mitt barn på Instagram, tänker ett extra varv. Det är klart att jag är medveten om att det finns spår och massor med info om mig, men ser det också som en del av mitt liv och har varit det ett bra tag. Jag lägger inte upp vad som helst på tex, Facebook.

Kvinna, 27 år

Hos både äldre och yngre ser vi även en mix av acceptans och uppgivenhet över den information som finns om dem på nätet och de digitala spår de lämnar generellt sett. En del ser det som en del av livet och att det bara är att ”gilla läget”. Andra som ett nödvändigt ont som inte går att undvika.


Daglig användning av mobilt Bank-id skjuter i höjden

Det här diagrammet visar hur många som har använt e-legitimation det senaste året samt vilken e-legitimationstjänst de använt sig av.

Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1) 

Undviker uttrycka åsikter på sociala medierUndviker lägga ut bilder på mig och nära och kära på sociala medierUndviker bli taggad i bilder på sociala medierUndviker att använda sociala medier
100%
DIAGRAM 2.8A

Bas: Internetanvändare 16+ år Fråga: Gör du något av följande på nätet för att skydda din personliga integritet? År 2022 (Studie 1)